Register
tai game

Game Pikachu : Pokemon cổ điển

Game Pikachu : Pokemon cổ điển

Nhiệm vụ của trò chơi là tìm các cặp hình giống nhau sao cho đường nối giữa cặp hình đó gấp khúc không quá 2 lần để loại bỏ chúng, màn chơi kết thúc khi loại bỏ được toàn bộ các cặp hình. Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.
Trò chơi tự động lưu lại sau mỗi màn chơi.


One Comment

TrackBacks / PingBacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Game Instructions

Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.rnTrò chơi tự động lưu lại sau mỗi màn chơi.rn


Do You Like This Game?


Embed this game on your Website:

Game Stats:  37,962 lượt chơi
Game Categories:  Game pikachu
Game Tags:  

200 Latest Games