Mahjong World

Mahjong 3D đã trở lại - lớn hơn và tốt hơn! Du lịch thế giới và thưởng thức trò chơi hội đồng cổ điển cổ điển ở những địa điểm mới tuyệt vời và những vật thể 3D mới lạ! Xoay các đối tượng theo bất kỳ hướng nào có thể và giải quyết tất cả các cấp độ đầy thử thách. Sử dụng nhiều loại vật phẩm và thu thập tất cả kim cương! Bạn sẽ có thể khám phá tất cả các lục địa?